Gminne Rady Seniorów w Okręgu Miedziowym

asos_logo_kolor

Krótka charakterystyka projektu: 

Projekt pn. Gminne Rady Seniorów w Okręgu Miedziowym  umożliwi budowanie długotrwałego procesu zmiany świadomości mieszkańców po 60 roku życia z powiatu głogowskiego, nowosolskiego, polkowickiego i wschowskiego. Poprzez wykwalifikowanie Liderów po 60 roku życia i zaangażowanie ich w działalność społeczną i proces konsultacyjny, będziemy dążyć do przeciwdziałania pomijania i wykluczania najstarszego pokolenia z uczestnictwa w życiu publicznym, zapobieganiu i przełamywaniu marginalizacji i stereotypów na temat seniorów i starości. Publiczne zaangażowanie wykwalifikowanych seniorów da im możliwości artykułowania potrzeb społeczności, w których czynnie działają. Podjęte przez Liderów działania w ramach Inicjatyw Lokalnych na rzecz zwiększenia partycypacji obywatelskiej i aktywności seniorów w życiu publicznym wniosą zmiany do lokalnej demokracji. Te zmiany przyczynią się do budowy społeczeństwa uczestniczącego. Projekt wpłynie nie tylko kształtowanie polityk publicznych przez seniorów, ale również przyczyni się do realizacji wielu działań społecznych, angażując pośrednich uczestników projektu. Projekt realizowany będzie w nieformalnym Partnerstwie z  gminami objętymi wsparciem, co merytorycznie i technicznie wzmacnia realizację projektu i zapewnia jego długotrwały proces.

Cel główny projektu:

Rozwój form aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym samorządów, położonych w okręgu miedziowym  seniorów w  wieku 60+,  w okresie marzec – grudzień 2015.

Cele szczegółowe:

  1. Wzrost kompetencji liderskich  seniorów po 60 roku życia z obszarów wiejskich i miejsko – wiejskich okręgu miedziowego, którzy zwiększą partycypację obywatelską w swoich środowiskach lokalnych w okresie marzec – grudzień 2015.
  2. Wspieranie działań na rzecz rozwoju aktywności obywatelskiej i samoorganizacji społeczności osób starszych w 4 powiatach z okręgu miedziowego  w okresie  marzec – grudzień 2015.
  3. Upowszechnianie roli i znaczenia Rad Seniorów oraz zwiększenie się uczestnictwa w życiu publicznych seniorów w wieku 60+ z 4 powiatów z Okręgu Miedziowego, dzięki  wdrożeniu Senioralnej Kampanii Informacyjnej w okresie marzec – grudzień 2015.

Opis grupy do których kierowany jest projekt:

Głównymi adresatami projektu są seniorzy w wieku 60+ z powiatu głogowskiego, polkowickiego, wschowskiego i nowosolskiego. Na obszarach wiejskich i miejsko – wiejskich z danych Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich i Krainy Lasów i Jezior ze stycznia 2011r. wynika, iż w/w obszar zamieszkuje 10.924 seniorów po 60 roku życia, co stanowi 14% społeczeństwa obszaru Okręgu Miedziowego. Z przeprowadzonych badań własnych na potrzeby projektu 23% osób widzi potrzebę rozwoju aktywności społecznej, podnoszenia kwalifikacji i zdobycia kompetencji w zakresie aktywizacji obywatelskiej i rozwijania form aktywności wobec osób starszych wobec społeczności lokalnych.

GRUPĘ DOCELOWĄ PROJEKTU stanowić będą aktywni seniorzy po 60 roku życia. DRUGĄ GRUPĄ DOCELOWĄ projektu będą odbiorcy kampanii informacyjnej na temat potrzeby włączenia osób starszych w życie publiczne. Okręg miedziowy zamieszkuje 274.449 osób, zakładamy, że  kampania informacyjna dotrze do co najmniej 20% mieszkańców naszego obszaru to jest co najmniej 50 tysięcy osób.

POŚREDNI  ODBIORCAMI PROJEKTU, w liczbie co najmniej 50 osób po 60 roku życia, będą osoby biorące aktywny udział w realizacji Inicjatyw Lokalnych, opracowanych przez Liderów na warsztatach, a także co najmniej 10 WOLONTARIUSZY w różnym wieku (głównie młodzież i dzieci),  ale z obszaru opisywanego projektu, pomagający seniorom w działaniach.

W projekcie seniorzy w wieku powyżej 60 roku życia zostaną wyposażeni w wiedzę i kompetencje do uczestnictwa w Gminnych Radach Seniorów i uczestnictwa w konsultacjach społecznych, aby reprezentować interesy grupy pośredniej. Poprzez realizację projektu seniorzy staną się liderami społeczności lokalnej, krzewiącej w swoich środowiskach dalsze działania aktywizujące seniorów zapewniających długotrwały rozwój poprzez włączanie kolejnych osób starszych w sferę aktywności obywatelskiej. Do projektu będą mieli możliwość przystąpić zarówno kobiety jak i mężczyźni powyżej 60 roku życia. Rekrutacja do projektu będzie miała charakter otwarty. Każda zainteresowana osoba zamieszkała na obszarze wiejskim i miejsko – wiejskim okręgu miedziowego w wieku powyżej 60 roku życia będzie miała możliwość zgłosić się do projektu. Realizacja projektu w sposób TRWAŁY zapisze się w środowiskach lokalnych, w których powstaną Gminne Rady Seniorów, w których artykułowane będą potrzeby seniorów, zwiększające ich uczestnictwo w życiu publicznym. Wykwalifikowani Liderzy, będą angażowali grupę pośrednią, w liczbie co najmniej 50 seniorów, w realizację Inicjatyw Lokalnych, co przyczyni się do dużego ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU.

Harmonogram działań: 

Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego

Termin realizacji od

Termin realizacji do 

Rekrutacja uczestników do projektu i promocja projektu 01-03-2015 10-06-2015
Przygotowanie i wdrożenie senioralnej kampanii informacyjnej nt. znaczenia Rad Seniorów 01-03-2015 30-05-2015
Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla seniorów po 60 roku życia. Na cykl szkoleniowy składa się 4 moduły szkoleniowe tj. Akademia Przywództwa, Akademia Partnerstwa , Akademia Partycypacji Obywatelskiej Seniorów, Praca Metodą Projektową 01-06-2015 31-10-2015
Powołanie Gminnych Rad Seniora w Okręgu Miedziowym 01-10-2015 31-12-2015
Wsparcie tutorów w działaniach seniorów i wdrażaniu Inicjatyw Lokalnych 01-05-2015 31-12-2015
Realizacja Programów Aktywności Lokalnej w Okręgu Miedziowym 01-07-2015 31-12-2015
Konferencja podsumowująca projekt 01-12-2015 31-12-2015

Projekt realizowany jest w ramach VI edycji Akademii Liderów Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”, a współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 -2020.

Więcej informacji o Programie ASOS na lata 2014-2020 znajdą Państwo pod adresem:

www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/rzadowy-program-asos/